Kategórie

Obchodné podmienky 

 

1, Všeobecné obchodné podmienky.

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim .

  1. Predávajúci :  Ing. Petra Lednická – Sladké umenie, so sídlom Lukáčovce č.218, 95123

IČO : 46 466 401

DIČ : 1048927968

 

b, Obchodné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa vykonávajú prostredníctvom elektronického obchodného domu

http://www.sladkeumenie.sk (ďalej len  “obchod“)

c, Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu

d, Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami obchodu

e, Tovar je produkt nachádzajúci sa v ponuke obchodu

 Nižšie uvedené podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho.

2, Objednávka, uzatvorenie zmluvy

  1. Podmienkou splatnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí
  2. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.
  3. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluva zo strany predávajúceho dôjde potvrdením elektronickej objednávky e-mailom kupujúcemu, čím vzniká záväzkovo – právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
  4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade , že produkty ešte neboli predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať prostredníctvom e- mailu , alebo telefonicky.
  5. Kupujúci (spotrebiteľ) je podľa zákona č. 108/2000 ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších úprav, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru . Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru ( nie na dobierku). Predávajúci je povinný do 15 dní odo dňa odstúpenia  od zmluvy vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru, ktorý bol dodaný na základe zmluvy , ktorej sa odstúpenie dotýka.   Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu, alebo inú požiadavku kupujúceho.
  6. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci nezaplatí zálohovú faktúru v lehote splatnosti , alebo nepreberie zásielku od prepravcu pri dodacej podmienke ,,DOBIERKA“ . Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho z tohto dôvodu nezbavuje predávajúceho práva na uplatnenie náhrady škody z dôvodu neprevzatia objednaného tovaru vo výške preukázaných nákladov spojených s odoslaním neprevzatej zásielky.

3, Platobné podmienky, spôsob a cena doručenia tovaru, dodacie podmienky

 

a, všetky ceny uvedené na www.sladkeumenie.sk sú vrátane DPH, predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

- najnižšia hodnota objednávky bez poštovného je 7,00 €

 

b, spôsob platby :

- v hotovosti - pri osobnom odbere tovaru na predajni

- na dobierku – predávajúci odošle kupujúcemu tovar s faktúrou (Slovenskou  poštou a.s., alebo kuriérskou službou WEX s.r.o.), pričom kupujúci zaplatí za tovar pri jeho prevzatí

 

- prevodom na účet – po zaregistrovaní objednávky kupujúceho,  predávajúci zašle zálohovú faktúru na jeho e-mailovú adresu . Splatnosť zálohovej faktúry je do 7 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Po pripísaní sumy uvedenej na zálohovej faktúre na účet predávajúceho, odošle predávajúci tovar spolu s faktúrou kupujúcemu v termíne podľa dodacích podmienok. Predávajúci nenesie zodpovednosť  za oneskorené dodanie objednaného tovaru z dôvodu oneskorenej úhrady zálohovej faktúry kupujúcim.

 

c, dodacie podmienky

 

-  miestom dodania tovaru je miesto určené kupujúcim v elektronickej objednávke

 

- predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty a.s., a kuriérskou službou - WEX. s.r.o

 

- predávajúci sa zaväzuje odoslať tovar do 3 pracovných dní od potvrdenia elektronickej objednávky pri ,, dobierke“ ,  a do 3 pracovných dní odo dňa pripísania úhrady za objednaný tovar  pri ,,prevode na účet“ .

 

d, cena doručenia tovaru – objednávky sú zasielané poštou (1.triedou), alebo kuriérskou službou. Cena poštovného Vám bude automaticky prirátaná (po zadaní spôsobu doručenia) do objednávky . Po zabalení Vašej objednávky Vám bude zaslaný e-mail s informatívnou predfaktúrou.

Doručenie a platba :

- objednávky sú zasielané poštou 1.triedou, alebo kuriérskou službou, možný je aj osobný odber na predajni. 

Doručenie poštou : tovar zasielame ako doporučený list 1.triedou (doručenie trvá 1-2 prac.dni), alebo ako balík na poštu (doručenie balíka trvá 2-5 pracovných dní, a balík je nutné si vyzdvyhnúť na pošte), spôsob odoslania určujeme podľa objemu balíka.

- na dobierku alebo prevodom na účet: 

             -cena poštovného pri celkovej cene objednaného tovaru do 30  (vrátane)= 3,50  

             -cena poštovného pri celkovej cene objednaného tovaru nad 30,01€ (vrátane) = zdarma                                 

Doručenie kuriérom : 

 - na dobierku alebo prevodom na účet: 

             -cena poštovného pri celkovej cene objednaného tovaru do 30  (vrátane)= 3,50  

             -cena poštovného pri celkovej cene objednaného tovaru nad 30,01€ (vrátane) = zdarma  

- každý balík odoslaný kuriérom je poistený, poistenie je zahrnuté v cene doručenia.

- kartónové krabice sú zasielané výlučne kuriérom, ak je objednaný k nim aj iný tovar, je pribalený ku krabiciam

4, Reklamačný poriadok

 

- Kupujúci má právo neprebrať dodaný tovar od prepravcu v prípade viditeľného mechanického poškodenia balíka. Ak takáto situácia nastane , kupujúci je povinný spísať s pracovníkom prepravcu protokol o škode.

 

- Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je kupujúci povinný nahlásiť predávajúcemu okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršia reklamácia tohto typu poškodenia nebude zo strany predajcu akceptovaná.

 

- Kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u predávajúceho prostredníctvom e-mailu : info@sladkeumenie.sk

 

- Počas záručnej doby kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva spolu s dokladom o jeho zakúpení.

 

- Ak poškodenie reklamovaného výrobku bolo spôsobené nevhodným používaním po zakúpení, kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Predávajúci nezodpovedá ani za vady spôsobené :

- prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach

- vlastným zásahom do výrobku na strane kupujúceho

- živelnou pohromou

V prípade, ak nie ste spokojný s vybavením reklamácie, je možné využitie možnosti riešenia sporov online :

  1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@sladkeumenie.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

5, Prehlásenie o ochrane osobných údajov

 

Ak sa stanete zákazníkom nášho internetového obchodu , dávate už pri registrácii , alebo vypĺňaní objednávky súhlas s tým, že údaje o Vás  a Vašich nákupoch budú zhromažďované a používané kvôli zaisteniu dodávok tovaru, vybavovania reklamácií a slúžia i k Vašej spätnej kontrole. Vaše osobné údaje , ktoré  uvádzate v internetovom obchode www.sladkeumenie.sk sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom. Vaše kontaktné údaje a informácie o nákupoch nie sú poskytované tretej strane.

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.sladkeumenie.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovarov, zaobchádza v zmysle ,,Zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov“.


Informácie :

Objednávky je možné nahlásiť aj telefonicky : od 9:30- 16:00 hod. v pracovných dňoch.

Kontakt: 0903/927452

Predajňa:  Sladké umenie, Štefánikova 43, Nitra (centrum mesta - oproti VÚB, v uličke)